ÚČETNICTVÍ

Odborně zpracované účetnictví je podkladem pro kvalitní manažerské rozhodování, je zárukou bezproblémového chodu společnosti a dobré spolupráce se státními institucemi.

Výdaje na interně vedené účetnictví představují pro společnost poměrně vysokou nákladovou položku, zahrnující mimo hrubé mzdy zaměstnance i náklady na sociální a zdravotní pojištění. U menších firem nevyužije organizace plně čas svého zaměstnance, což je pravidlem zejména u mzdových účetních, u kterých se předpokládá 100% vytíženost až u cca 200 zaměstnanců, obdobně je tomu i u účetních pracovníků, navíc ne všichni tito pracovníci jsou schopni ze zpracovaných dat připravit podklady pro rozhodování vedoucích pracovníků. Problémy se zpracováním dat vznikají v případě nemocenských či mateřských dovolených.

Nepříjemným faktem je skutečnost, že vlastní zaměstnanci firmy trpí mnohdy „provozní slepotou“, zapříčiněnou tím, že se stále setkávají se stejnými účetními případy, nejsou nuceni studovat neustále se měnící právní prostředí a mnohdy na jeho změny nereagují.

O kvalitě vedení účetnictví se mnohdy vlastníci firem přesvědčí až u kontrol finančních úřadů, institucí sociálního a zdravotního pojištění. Neposledním, ale velmi  nepříjemným důsledkem interně vedeného účetnictví je fakt, že zaměstnanci firmy, zpracovávající účetnictví a mzdy společnosti, mají dokonalý přehled o finanční situaci firmy včetně výše finančního ocenění svých kolegů.
Externě vedeným účetnictvím a zpracováním mezd jsou tyto nepříjemné dopady eliminovány.

Vytvoření účetního systému

Dle potřeb klienta vytvoříme účetní systém, případně již existujícím společnostem efektivně upravíme stávající systém.

Účetní poradenství

Pracovníci naší společnosti na základě smlouvy řeší pro klienta postupy účetnictví, směrnice pro účtování jednotlivých oblastí chodu společnosti, postupy účtování konkrétních složitých účetních případů.

Dohled nad účetnictvím

Ve sjednaných intervalech naši pracovníci zkontrolují dohodnuté oblasti účetnictví, zpracovávané vlastními pracovníky klienta, např. podklady  pro  DPH,  zaúčtování  přijatých  či  vydaných  faktur,  zaúčtování pokladních dokladů a  kontrolu  jejich  úplnosti,  účtování o finančním leasingu, účtování o mzdách, případně dozorují závěrečné účetní operace a provádění účetní závěrky společnosti na konci účetního období.

Vedení účetnictví

Daňová evidence

Klientům, kterým nevzniká povinnost vést účetnictví (dříve nazývané jednoduché), vedeme z předaných prvotních dokladů daňovou evidenci, knihu závazků a pohledávek, evidenci majetku, zpracováváme dle jejich podkladů pokladní knihu a vedeme a zpracováváme evidenci DPH.

Kompletní účetnictví

Klient předává naší společnosti všechny prvotní podklady – faktury přijaté i vydané, pokladní doklady, obchodní smlouvy, platební kalendáře,  bankovní  výpisy,  potřebné  k  zaúčtování.  Naši  pracovníci  zkontrolují  jejich  úplnost  a  správnost, konzultují s klientem dopad  do  nákladů  ovlivňujících  daň  z  příjmů  a  poté  tyto  doklady  zaúčtují.  Klientovi  předáváme  dle jeho požadavků přehledné výkazy o stavu hospodaření, přehledy neuhrazených faktur. Sestavujeme úplnou roční účetní závěrku.

Vedení účetnictví z dat pořízených klientem

Klient v tomto případě předá naší společnosti datové soubory, pořízené svými vlastními zaměstnanci (vydané faktury, pokladní doklady, výstupy ze skladové evidence, podklady pro zpracování mezd). Naši pracovníci data zpracují a dle dohody buď zpracované údaje v datové podobě předají zpět klientovi, nebo předají klientovi pouze potřebné výstupy ve formě přehledných tabulek či výkazů. Tento způsob spolupráce ale předpokládá používání stejného účetní programu obou smluvních stran. U této formy spolupráce je možné také zpracovávat data přímo u klienta na jeho programovém vybavení. Nevýhodou této podoby spolupráce je ale v obou eventualitách fakt, že po předání zpracovaného souboru v datové podobě vznikne problém popsaný výše – zaměstnanci klienta mají k dispozici všechna data o stavu klientova účetnictví.

Vedení účetnictví vzdáleným přístupem

Klient vzdáleným přístupem pořizuje data z prvotních dokladů do účetnictví své firmy v účetním software, který vlastní naše společnost. Naše společnost provádí kontrolu dat, zaúčtování a zrpracuje příslušné výstupy. Klient múže do svého účetnictví kdykoliv průběžně nahlížet. Míra vstupu do systému a nahlížení je omezeno oprávněními.

Jednorázové zpracování účetnictví či daňové evidence

Tato forma je určena pro klienty, kteří potřebují jednorázově zpracovat účetnictví pro specifické potřeby např. daně z příjmů či DPH a nemají zájem o průběžné vedení účetnictví.

Rekonstrukce účetnictví

Zajišťujeme komplexní rekonstrukce účetnictví za minulá období včetně vypracování dodatečných přiznání k DPH i k dani z příjmů.